تعداد نمایش
در هر صفحه

ظروف ملامین و پلاستیکی

K11960.jpgK11960.jpg

مهروز

سینی مهروز R-180 طرح گل و زنبور

-ابعاد محصول 440x290x20 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

139,000 ریال
K10131.jpgK10131.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح گندم

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K10144.jpgK10144.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح قوری

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K10145.jpgK10145.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح سنگ

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K10146.jpgK10146.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح لاو

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K10147.jpgK10147.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح دایره رنگی

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K11203.jpgK11203.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح لندن

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K11204.jpgK11204.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح مربع رنگی

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K11205.jpgK11205.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح ساحل

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K11691.jpgK11691.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح لاله

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K11692.jpgK11692.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح رنگین کمان

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K10149.jpgK10149.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح سنگ

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10150.jpgK10150.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح لاله

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10151.jpgK10151.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح پاریس

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10152.jpgK10152.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح قوری

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10153.jpgK10153.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح لاو

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10154.jpgK10154.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح ساحل

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10155.jpgK10155.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح پر

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10156-1.jpgK10156-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح ماه

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
K10157-1.jpgK10157-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح خورشید

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
K10158-1.jpgK10158-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح سیب

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
K10160-1.jpgK10160-1.jpg

مهروز

سینی مهروز بیگ رویال طرح ماه

-ابعاد محصول 370x370x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

165,000 ریال
K10161-1.jpgK10161-1.jpg

مهروز

سینی مهروز بیگ رویال طرح گل

-ابعاد محصول 370x370x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

165,000 ریال
K10162-1.jpgK10162-1.jpg

مهروز

سینی مهروز بیگ رویال طرح باغبانی

-ابعاد محصول 370x370x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

165,000 ریال
K10163-1.jpgK10163-1.jpg

مهروز

سینی مهروز بیگ رویال طرح صبحانه

-ابعاد محصول 370x370x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

165,000 ریال
K12150-1.jpgK12150-1.jpg

مهروز

سینی مهروز بیگ رویال طرح قوری و فنجان

-ابعاد محصول 370x370x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

165,000 ریال
K12151-1.jpgK12151-1.jpg

مهروز

سینی مهروز بیگ رویال طرح رز

-ابعاد محصول 370x370x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

165,000 ریال
K12152-1.jpgK12152-1.jpg

مهروز

سینی مهروز بیگ رویال طرح دمنوش

-ابعاد محصول 370x370x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

165,000 ریال
K12153-1.jpgK12153-1.jpg

مهروز

سینی مهروز بیگ رویال طرح مگنولیا

-ابعاد محصول 370x370x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

165,000 ریال
K12258-1.jpgK12258-1.jpg

مهروز

سینی مهروز بیگ رویال طرح پاریس

-ابعاد محصول 370x370x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

165,000 ریال
K12154-1.jpgK12154-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح رز

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
K12155-1.jpgK12155-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح چاشنی

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
K12156-1.jpgK12156-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح عصرانه

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
K12157-1.jpgK12157-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح باغبانی

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
K12158-1.jpgK12158-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح صبحانه

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
K12159-1.jpgK12159-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح داوودی

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
K12160-1.jpgK12160-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح صبحانه‌خوری

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
K12255-1.jpgK12255-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح گیلاس

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
K12256-1.jpgK12256-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح پرتقال

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
K12257-1.jpgK12257-1.jpg

مهروز

سینی مهروز اسمال رویال طرح گل و لیمو

-ابعاد محصول 310x310x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

125,000 ریال
  • 1
  • 2

اطلاعات

نحوه تماس با خانه 21

  • ونک-ملاصدرا-شیراز شمالی-کوی صائب تبریزی-پلاک33-واحد 2
  • تهران
  • ایران
  • 021-88035558 (0098)
  • [email protected]
از محصولات تخفیف دار ما مطلع شوید (عضویت در خبرنامه)