صفحه1 از4
تعداد نمایش
در هر صفحه

ظروف ملامین و پلاستیکی

K50001-1.jpgK50001-1.jpg

مهروز

بشقاب پیتزا طرح لبخند کد 7763

-ابعاد محصول 270x270x10 میلی‌متر
-وزن محصول 100 گرم
-جنس محصول ملامین(خمیر چوب)

40,000 ریال
K10154.jpgK10154.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح ساحل

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10149.jpgK10149.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح سنگ

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10152.jpgK10152.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح قوری

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10150.jpgK10150.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح لاله

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10153.jpgK10153.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح لاو

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10151.jpgK10151.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح پاریس

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10155.jpgK10155.jpg

مهروز

سینی مهروز 7780 طرح پر

-ابعاد محصول 265x170x10 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

24,000 ریال
K10147.jpgK10147.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح دایره رنگی

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K11692.jpgK11692.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح رنگین کمان

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K11205.jpgK11205.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح ساحل

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K10145.jpgK10145.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح سنگ

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K10144.jpgK10144.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح قوری

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K11691.jpgK11691.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح لاله

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K10146.jpgK10146.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح لاو

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K11203.jpgK11203.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح لندن

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K11204.jpgK11204.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح مربع رنگی

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K10131.jpgK10131.jpg

مهروز

سینی مهروز 2227 طرح گندم

-ابعاد محصول 410x260x25 میلی‌متر
-وزن محصول 90 گرم
-جنس محصول ملامین

103,000 ریال
K10179.jpgK10179.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح ایتالیا

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K10177.jpgK10177.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح دایره رنگی

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K10178.jpgK10178.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح رنگین‌کمان

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K10176.jpgK10176.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح ساحل

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K11990.jpgK11990.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح ستاره دریایی

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K10180.jpgK10180.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح سنگ

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K10182.jpgK10182.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح قوری

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K12354.jpgK12354.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح لاله

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K10183.jpgK10183.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح لاو

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K10181.jpgK10181.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح پاریس

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K10185.jpgK10185.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح پر

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K10184.jpgK10184.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح کلید

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K11991.jpgK11991.jpg

مهروز

سینی مهروز 777 طرح گل

-ابعاد محصول 210x155x15 میلی‌متر
-وزن محصول 40 گرم
-جنس محصول ملامین

41,000 ریال
K10190.jpgK10190.jpg

مهروز

سینی مهروز 7770 طرح ساحل

-ابعاد محصول 260x205x20 میلی‌متر
-وزن محصول 35 گرم
-جنس محصول ملامین

70,000 ریال
K10193.jpgK10193.jpg

مهروز

سینی مهروز 7770 طرح سنگ

-ابعاد محصول 260x205x20 میلی‌متر
-وزن محصول 35 گرم
-جنس محصول ملامین

70,000 ریال
K10188.jpgK10188.jpg

مهروز

سینی مهروز 7770 طرح قوری

-ابعاد محصول 260x205x20 میلی‌متر
-وزن محصول 35 گرم
-جنس محصول ملامین

70,000 ریال
K10189.jpgK10189.jpg

مهروز

سینی مهروز 7770 طرح لاله

-ابعاد محصول 260x205x20 میلی‌متر
-وزن محصول 35 گرم
-جنس محصول ملامین

70,000 ریال
K10194.jpgK10194.jpg

مهروز

سینی مهروز 7770 طرح مربع رنگی

-ابعاد محصول 260x205x20 میلی‌متر
-وزن محصول 35 گرم
-جنس محصول ملامین

70,000 ریال
K10187.jpgK10187.jpg

مهروز

سینی مهروز 7770 طرح پاریس

-ابعاد محصول 260x205x20 میلی‌متر
-وزن محصول 35 گرم
-جنس محصول ملامین

70,000 ریال
K10191.jpgK10191.jpg

مهروز

سینی مهروز 7770 طرح پر

-ابعاد محصول 260x205x20 میلی‌متر
-وزن محصول 35 گرم
-جنس محصول ملامین

70,000 ریال
K10192.jpgK10192.jpg

مهروز

سینی مهروز 7770 طرح کلید

-ابعاد محصول 260x205x20 میلی‌متر
-وزن محصول 35 گرم
-جنس محصول ملامین

70,000 ریال
K11206.jpgK11206.jpg

مهروز

سینی مهروز 7771 طرح ساحل

-ابعاد محصول 330x260x20 میلی‌متر
-وزن محصول 60 گرم
-جنس محصول ملامین

106,000 ریال
صفحه1 از4
  • 1
  • 2

اطلاعات

نحوه تماس با خانه 21

  • ونک-ملاصدرا-شیراز شمالی-کوی صائب تبریزی-پلاک33-واحد 2
  • تهران
  • ایران
  • 021-88035558 (0098)
  • [email protected]
از محصولات تخفیف دار ما مطلع شوید (عضویت در خبرنامه)